Trụ nước chữa cháy

Trụ nước bát chân hương
Trụ nước K1B (đế bát hương)