Công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua của UBND TP. Hà Nội tại Công ty Cổ phần Mai Động

 Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động 
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động

Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động

 Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai ĐộngViệc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
  
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của UBND TP Hà Nội tại Công ty CP Mai Động
 

 
   SỞ GIAO DỊCH                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 749/QĐ-SGDHN                                                                 
   Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018
                                                        QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của

CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu

                                                                                                         

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

           

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 15/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với số cổ phần cổ đông Nhà nước được quyền mua khi Công ty Cổ phần Mai Động tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21/11/2018 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức đấu giá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Giám đốc Phòng Tổng hợp – Pháp chế, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-   Như Điều 3;

-   UBCKNN (để b/c);

UBND Thành phố Hà Nội;

-   CTCP Mai Động;

-   Các đại lý đấu giá;

-   Lưu VT, BĐG.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP MAI ĐỘNG

 DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-SGDHN ngày 26 tháng 11 năm 2018    

của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với số cổ phần UBND Thành phố Hà Nội được quyền mua khi Công ty Cổ phần Mai Động tăng vốn điều lệ được thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bán đấu giá quyền mua cổ phần là việc bán đấu giá quyền cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.

2. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

3. Chủ sở hữu vốn là UBND Thành phố Hà Nội.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn là UBND Thành phố Hà Nội.

5. Công ty cổ phần là CTCP Mai Động.

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá quyền mua cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

8.  Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện UBND Thành phố Hà Nội, đại diện CTCP Mai Động (nếu có), đại điện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán giá đấu cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

9. Tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần là Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

10. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

11. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn quyết định.

12. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

13. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.

14. Giá đấu là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

15. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.

16. Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bao gồm:

a) Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;

b) Số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

17. Các trường hợp bán đấu giá không thành công bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

18. Đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

19. Nhập lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Sở giao dịch chứng khoán.

20. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và xác định được kết quả đấu giá.

21. Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn

1.     Gửi đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2.     Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá; 

3.     Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá quyền mua cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;

4.     Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy chế này. Trường hợp Chủ sở hữu vốn uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin;

5.     Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 8 Quy chế này;

6.     Thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

7.     Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);

8.     Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

9.     Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;

10.             Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;

11.             Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

12.             Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá cổ phần

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;

2. Quyết định thành phần của Tiểu ban đấu giá trong trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá lựa chọn phương thức nhập lệnh tại Đại lý đấu giá;

3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;

4. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;

5. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

1. Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định;

2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần;

4. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;

5. Lựa chọn phương thức nhập lệnh (nhập lệnh tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần hoặc nhập lệnh tại đại lý đấu giá);

6. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi hai (22) ngày. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá;

7. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

8. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này;

9. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

10. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá quyền mua cổ phần của các Đại lý đấu giá;

11. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;

12. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

13. Tổ chức thực hiện bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;

14. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;

15. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần;

16. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá;

17. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;

18. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;

19.  Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;

20. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá;

2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện việc công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

3. Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;

4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện theo Điều 9 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc);

5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;

6. Tổng hợp và báo cáo Tổ chức thực hiện bán đấu giá kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành) trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký;

7. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;

8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018.

a) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo khoản 4 Điều 13 Quy chế này. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

b) Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi của Đại lý đấu giá.

9. Thông báo gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;

10. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định;

11. Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định;

12. Chuyển tiền thanh toán quyền mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán quyền mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá;

13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;

14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần cho Đại lý đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;

3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá quyền mua cổ phần;

4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;

5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;

6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;

7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá;

8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của các báo: báo Thị trường; báo Kinh tế và Đô thị.  

b) Website: www.hnx.vn, www.vietcombank.com.vn, www.apec.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vndirect.com.vn, www.shs.com.vn, www.tvsi.com.vn, www.aseansc.com.vn, www.vn-cs.com, www.kisvn.vn, www.hsc.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.phs.vn, www.dag.vn, www.maybank-kimeng.com.vn, www.bsc.com.vn, www.eves.com.vn, www.sbsc.com.vn, www.vcsc.com.vn, www.bmsc.com.vn, www.artexsc.com.vn,

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Chủ sở hữu vốn, công ty cổ phần, Đại lý đấu giá công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với số cổ phần cổ đông Nhà nước được quyền mua khi Công ty Cổ phần Mai Động tăng vốn điều lệ.

Bản cáo bạch chào bán quyền mua cổ phần ra công chúng;

Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;

Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;

Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc đấu giá.

b) Địa điểm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

+ Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Website: www.hnx.vn

Chủ sở hữu vốn: UBND Thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ: Số 79 Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Website: www.hanoi.hov.vn

-     Công ty cổ phần Mai Động

+ Địa chỉ: 310 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

+ Website: www.maidong.vn

Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại khoản 4 Điều 11 Quy chế này:

+ Địa chỉ: Theo Phụ lục 06 kèm theo Quy chế này;

+ Website: www.hnx.vn, www.vietcombank.com.vn, www.apec.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vndirect.com.vn, www.shs.com.vn, www.tvsi.com.vn, www.aseansc.com.vn, www.vn-cs.com, www.kisvn.vn, www.hsc.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.phs.vn, www.dag.vn, www.maybank-kimeng.com.vn, www.bsc.com.vn, www.eves.com.vn, www.sbsc.com.vn, www.vcsc.com.vn, www.bmsc.com.vn, www.artexsc.com.vn,

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

a)     Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự; 

b)    Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c)     Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua quyền mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

          2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 10.  Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Chủ sở hữu vốn phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần xác định:

1. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 1.350.027 quyền mua cổ phần;

2. Giá khởi điểm: 1.900 đồng/ quyền mua cổ phần;

3. Bước giá: 100 đồng;

4. Bước khối lượng: 100 quyền mua cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán);

5. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần;

6. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 1.350.027 quyền mua cổ phần;

7. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.350.027 quyền mua cổ phần;

8. Số mức giá: 02 mức giá.

9. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 quyền mua cổ phần và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán); tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số quyền mua cổ phần đã đăng ký.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần tại Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá trước 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2018;

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

          Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

Giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2018;

b) Địa điểm là thủ tục đăng ký, đặt cọc: Đại lý đấu giá (theo Phụ lục 06 kèm theo Quy chế này);

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá gửi Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018;

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

1.     Địa điểm tổ chức đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

2.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018;

3.     Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018.

4.   Đại lý đấu giá chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Điều 14. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

b) Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên Chủ sở hữu vốn, tên công ty cổ phần, số lượng quyền mua cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

b) Số lượng đại lý đấu giá tham gia và số hòm phiếu nhận được;

c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;

d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá quyền mua cổ phần;

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng quyền mua cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua

=

Số cổ phần còn lại chào bán

          x

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

c) Trường hợp phát sinh cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức thực hiện đấu giá, Chủ sở hữu vốn và đại diện Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 16. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu

1. Giá thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu là giá trúng đấu giá được xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin về giá thanh toán bán quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 17.  Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng một (01) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

3. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần (từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018). Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

3. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý đấu giá;

b) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tài khoản số: 1221.00000.52920 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần;

c) Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;

d) Trường hợp Đại lý đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác;

đ) Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại khoản 1 Điều 12 của Quy chế này;

c) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua;

đ) Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số quyền mua cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

2. Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 20. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho Chủ sở hữu vốn về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 22. Xử lý tiền đặt cọc

1. Từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trtiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phần cho các Đại lý đấu giá.

2. Từ ngày 19 tháng 12 năm 2018 đến ngày 24 tháng 12 năm 2018, Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phần.

3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần.

4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 1 Điều 19 Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 23. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần và Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn cung cấp.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 


Phụ lục số 01

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…, ngày …tháng … năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

 

        Kính gửi: Đại lý đấu giá quyền mua cổ phần (Công ty chứng khoán…)

 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:                                             Quốc tịch:

 

 

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                          Fax:                            E-mail:

 

 

 

 

 

Số hộ chiếu / Số ĐKKD (đối với tổ chức):       Cấp ngày:                  Cấp tại:

 

 

       /        /

 

 

Tên người được uỷ quyền (nếu có):                                     Số CMND /CCCD/Hộ chiếu:

 

 

 

Số tài khoản tiền:                     Chủ tài khoản:                         Ngân hàng:

 

 

 

 

 

 (Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

   Số tài khoản chứng khoán                                       Mở tại công ty chứng khoán

 

 

 

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)

Số cổ phần đăng ký mua:                   Bằng chữ:

 

 

 

Tổng số tiền đặt cọc:                            Bằng chữ:

 

 

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá quyền mua cổ phần của

 

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Sở tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Sở công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

           

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

Phụ lục số 02

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…, ngày …tháng … năm 20…

 

Mã số:…………. (Do Hội đồng đấu giá cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

 

Kính gửi: Tổ chức thực hiện bán đấu giá

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:................................................................................

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu................... Ngày cấp ...................... Nơi cấp......

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Fax:.....................................................

Số tài khoản:....................................... Mở tại .................................................

Số cổ phần đăng ký mua:.................................................................................

Giá khởi điểm:.................................................................................................

Ngày tổ chức đấu giá:………………………………………………………..……

Số tiền đặt cọc đã nộp:………………(Bằng chữ:……………………………….)

Ngày thanh toán:………………………………………………………………….

Ngày trả tiền đặt cọc:……………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của …, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh

Mức giá đặt mua

Khối lượng cổ phần đặt mua

Bằng số

Bằng chữ

1

 

 

 

2…

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 03

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…, ngày …tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:   Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần …..

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:…………………………………………...................

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.………..……Ngày cấp …….……….Nơi cấp…….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax:………………………………………

Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức):………………

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:……………Ngày cấp ….…...Nơi cấp….

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá quyền mua cổ phần tại ………….được tổ chức vào ngày…., nay tôi:

 

ỦY QUYỀN CHO:

 

Ông (Bà):…………………………………………………….............................

CMND/Hộ chiếu……………….Ngày cấp …..….………...Nơi cấp…..…..….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………….

Thay mặt tôi tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của …, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà) …………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty..., không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

 

Người được ủy quyền

(ký, họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người uỷ quyền là cá nhân)


Phụ lục số 04

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…, ngày …tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi:

Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán….

 

Tên tổ chức/cá nhân:………………………….……………………………

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:………..Ngày cấp….….Nơi cấp…………….

Mã số nhà đầu tư:…………………………………………………………..

Địa chỉ:….…………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………..Fax:…………………………..………..

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần….tại …

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty … với lý do:………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                               Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

                                                                       (Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 05

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…, ngày …tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi:

Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán...

 

Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................

Số CMND/ Số ĐKKD: .............Ngày cấp...................Nơi cấp...............................

Mã số nhà đầu tư………………………………………………….……………....

Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................................................

Số tài khoản: ............................. Mở tại .................................................................

Ngày ……………, chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần Công ty…….

Với số lượng:……………………..(Viết bằng chữ: ..........................)

Và đã đặt cọc số tiền:………………(Viết bằng chữ ........................) tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại ...............................................................

Nay chúng tôi/tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

       Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,…(đính kèm theo đơn này)

       Mất phiếu tham dự đã cấp

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

                                                           Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

                                                                       (Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

 

 

 


Phần dành cho Đại lý đấu giá/Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư:  ...........................

Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD)......vào lúc.....giờ…..ngày……………..

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

                (Ký, ghi họ tên)                                          (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

Phụ lục số 06

DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ

 

TẠI HÀ NỘI:

(1)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Điện thoại: 0243.7280921                Fax: 0243.7280920

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

          + Số 001.100.1954698 của CTCP Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao dịch;

          + Số 12210000647380 của CTCP Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

(2)    Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39300425                Fax: 024 39360262

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch;

(3)    Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38181888                Fax: 024.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội.

(4)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9741770                Fax: 0243.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1460.0000.0094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;

(5)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Tầng 2&3, 72 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39288080                Fax: 024.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(6)    Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 - CTCP Chứng khoán Bảo Việt

          Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm – Hà Nội

          Điện thoại: 024.39288080                Fax: 024.39289888

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

          + Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

          + Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(7)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39352722                Fax: 024 22200669

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1231.0000.163777 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung;

(8)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39724568               Fax: 024 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

-       Số 099.100.0555.888 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Tây Hồ.

-   Số 122.100.0082.7979 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng BIDV Hà Thành.

-   Số 190.207.967.99041 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank Sở giao dịch.

-   Số 007.102.456.8005 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Bảo Việt Bank Hội sở.

(9)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334693                Fax: 024 39334822

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán TP. HCM  mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Nội;

(10) Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35624626                Fax: 024.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội.

(11) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

          Điện thoại: 024.37726699                Fax: 024.37726763

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1251.0000.886999 của CTCP Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.

(12)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, Số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.62626999               Fax: 024.62782688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành;

(13)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, Số 88 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39428076                Fax: 024.39410233

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Số 12210000407760 của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

(14)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39446666               Fax: 024.39448071

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 020 002 982 529 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội;

(15) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

          Điện thoại: 024 44568888                Fax: 024 39785380

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

(16)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334566               Fax: 024.39334820

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(17)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62509999               Fax: 024.62506666

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(18)  Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9445175              Fax: 0243.9445178

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

-  Số 001 11706 0348 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội;

Số 1231.0000.063895 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung.

(19)  Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Phòng số 06, Tầng 3A, Tòa nhà Horison, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

(20) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Địa chỉ: F301, Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.39260099               Fax: 024.39263411

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0001.435180 của CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;

(21)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 62753844                Fax: 024 62753816

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Số 002 003 000 99999 của CTCP Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng SeaBank – Sở giao dịch, TP. Hà Nội.

(22)  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3577 1966              Fax: 024 3577 1966

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

(23)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 028.39148585               Fax: 028.38216898

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.010139.6 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(24)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35730073                Fax: 024.35730088

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 308562 của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

(25)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Artex

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3936 8366                          Fax: 024.3936 8377

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 368104 của CTCP Chứng khoán Artex mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

 

TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

(1)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 193 – 203 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38386868                 Fax: 028 39207542

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 001.010.009.210.0002 của CTCP Chứng khoán Tân Việt – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh;

(2)    Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: Tầng 1&7, Tòa nhà Greenstar, số 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38208116                Fax: 028.38208117

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0371.0004.12445 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định;

(3)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 1 và 3, Tòa nhà AS, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thanh Bình, quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3915.1368               Fax: 028.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007367 của Chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.

(4)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8213569                            Fax: 0283.8200899

   Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

(5)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM

          Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 028.3914 6888               Fax: 028. 3914 7999

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1191.0000.095684 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

+ Số 003.10.99.99.8008 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

(6)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028 39146925                Fax: 028 39146924

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

-     Số 007 100 390 6720 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

- Số 191.306.5907.5018 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Pasteur;

(7)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38218508                Fax: 028 38218510

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1191.0000.051400 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(8)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38233299                Fax: 028.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1191.0000.051817 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(9)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: P201, Tòa nhà Smart View, Số 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38389655                Fax: 028.38389656

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội;

(10) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39143588               Fax: 028.39143577

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành;

(11)  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62686868                Fax: 028 62555939

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(12)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028.62906296                Fax: 028.62906399

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 3101.000.1765134 của CTCP Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;

(13) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.73068686               Fax: 028.38247436

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 437 767 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

(14) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP. Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 028 44568888                Fax: 028 38210789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

(15)  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: 028.54135479               Fax: 028.54135472

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(16) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng

          Địa chỉ: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM

          Điện thoại: 028.54135478               Fax: 028.54135473

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(17) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: Tầng trệt, P.G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028.38132401               Fax: 028.38132415

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(18) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Quận 3

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 028.38208068               Fax: 028.38208206

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

(19) Đăng ký tại Hội sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3833 6333              Fax: 028.3833 3891

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Số 000.15255.0319 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP. HCM

-   Số 1191.0000.057125 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM;

(20) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3821.8666              Fax: 028.3914.4372

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

-  Số 001.93493.0520 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 1, TP. HCM

-  Số 1191.0000.110693 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM;

(21)  Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng

Địa chỉ: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 44555888               Fax: 028 38271030

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

(22)  Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – chi nhánh Chợ Lớn

Địa chỉ: Khu vực D7 (Tầng 1), cao ốc Tản Đà, Số 86 Tản Đà, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 44555888               Fax: 028 38271030

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

(23)  Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – chi nhánh Phú Nhuận

Địa chỉ: Số 456 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 44555888               Fax: 028 38271030

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

(24)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 11, số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39330308                Fax: 028 39330380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Số 102 000 88888888 của CTCP Chứng khoán Asean – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeaBank – chi nhánh Sài Gòn.

(25)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 4, 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39151956                Fax: 028 39151955

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

(26) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028.39148585               Fax: 028.38216898

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.010139.6 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 

TẠI ĐÀ NẴNG:

(1)    Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  - chi nhánh TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Thành Lợi, số 135 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3888991                Fax: 0511 3888881

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch;

(2)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – CN Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3525777             Fax: (0236) 3525779          

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 100.003.5438 của Chi nhánh Đà Nẵng - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh SHB Đà Nẵng.

(3)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0243.9741771 (Máy lẻ: 3203)             Fax: 0236.3584788

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 117.002.642.039 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn;

(4)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3653992                Fax: 0236.3653991

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

 

TẠI HẢI PHÒNG:

(1)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841810               Fax: 0225.3841801

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

 

TẠI ĐỒNG NAI:

(1)    Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 139 Hà Huy Giáp, Khu phố 4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

 

 

TẠI AN GIANG:

(1)    Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – chi nhánh An Giang

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 200115056 501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Bến Thành, TP. HCM.

 

TẠI HUẾ:

(1)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh Huế

Địa chỉ: Tầng 9, số 28 Lý Thường Kiệt, TP. Huế

Điện thoại: 0254 3882882                Fax: 0254 3882881

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

 
Other news
icon Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông 2023
icon Thông báo Về kết quả Đại hội đồng cổ đông 2022
icon Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông 2021
icon Thông báo về kết quả Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
icon Thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - lần 2
icon Thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
icon Thư Cảm ơn nhân dịp 60 năm thành lập Công ty Mai Động
icon Thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
icon Công ty CP Mai Động đoạt giải Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 50 Sản phẩm Vàng Việt Nam
icon Thư cảm ơn