Thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017